Příroda

Hlavní sídlo leží kolem Zděchovky, větší osada se nachází ještě na Hajdových pasekách, nepočetně jsou v okolní krajině roztroušeny jednotlivé pasekářské usedlosti. V obci se nachází relativně více zachovalých dřevěnic, rovněž osada Hajdovy paseky má z velké části ještě tradiční zástavbu.

Lesy

Lesy zaujímají 49,5 % plochy. Lesní porosty jsou většinou tvořeny uměle vysazenými smrkovými monokulturami a jsou často v mladších věkových kategoriích. Zachovalejší smíšený les s bukem se nachází pouze na severním okraji katastru severovýchodně pod Filkou a na východním okraji ve Slovačici, menší listnaté lesíky jsou zejména v okolí Hajdových pasek a Skřípova. V obci a jejím okolí roste na zemědělských pozemcích četná rozptýlená zeleň, tvořená hlavně javorem klenem.

Vodstvo

Hlavním tokem je Zděchovka, která má v obci charakter horského, malého potůčku. Významným přítokem z pravé strany je potok Mísný, který zčásti meandruje a na březích má dobře vyvinutý olšový porost. Podobně zachovalý a menší je tok Skřípov, který se zleva vlévá do Mísného.

Flóra

Flóra není příliš bohatá, protože většina zemědělské půdy byla v průběhu desetiletí družstevního (příp. státního) hospodaření poznamenaná rekultivací luk. Přesto zde najdeme i vzácnější druhy. Nejvýznamněji je zastoupena květena orchidejí, celkem v okolí obce roste 9 druhů. Ve srovnání s jinými obcemi se zde nachází relativně bohatý výskyt nepříliš vzácné orchideje kruštíka širolistého, největší naleziště nadměrně vzrostlých jedinců je na východním okraji jalovcové pastviny Matúšky pod Radošovem, pak západně nad Hajdovými pasekami na zarůstající jalovcové pastvině s borovicemi (plocha již desítky let leží ladem). V mladém smrkovém lese s prameništi jihovýchodně od pastviny Matúšky se v okolí turistické stezky ještě v 60. (snad i v 70.) letech nacházela bohatá populace vzácného kruštíku bahenního. V současné době je již vyhynulý. Ojediněle se ještě vyskytují poslední zbytky další vzácnější orchideje, a to prstnatce bezového (pastvina Matúšky, Hajdovy paseky a U Hrbáčků v Uherské), dále hlavinka horská (Hajdovy paseky, Slovačice), pětiprstka žežulník (Matúšky, Hajdovy paseky, Slovačice), vemeník dvoulistý (okolí Hajdových pasek aj.), prstnatec májový (bohatá populace s tisíci jedinci je na mokřadní louce ve Slovačici, menší populace je na prameništi Matúšky), prstnatec Fuchsův (roztroušeně jednotlivé exempláře). Bradáček vejčitý se místy nachází na vlhčích nebo mokřadních loukách (nejvíce ve Slovačici), vstavač mužský se vyskytuje již ojediněle (větší populace je v habrovém lesíku na severní hranici katastru a západně nad silnicí, další na pastvině Matúšky, výjimečně roste na loukách drobných zemědělců). Mimo orchideje se na sušších místech bývalých pastvin ojediněle nachází kociánek dvoudomý (např. jihovýchodně od obce), jedná se většinou ale o odumírající skupiny, a plavuň vidlačka (jihovýchodně od pastviny Matúšky a jižně nad Hajdovými pasekami). V okolí se nacházejí ještě zajímavější zbytky jalovcových pastvin s hodnotnější květenou. Největší a nejcennější jsou na Matúškách pod Radošovem a v Uherské U Hrbáčků, menší jsou na jihovýchodním okraji obce, jihozápadně a jižně nad Hajdovými pasekami a severně od obce na bezejmenném kopci.

Z hlediska mykologického se na území obce nacházejí většinou jen běžné druhy hub. Významnější mykologické lokality se nacházejí v okolí Hajdových pasek a u Radošova (smíšené lesíky). Ze vzácnějších druhů hub byly v katastru obce zjištěny muchomůrka královská, ubývající lošák jelení a hřib nachovýtrusý.

K významným stromům v obci patří lípy rostoucí většinou v intravilánu. Největší jsou památné lípy u kostela. Další větší stromy rostou v okolí Hajdových pasek. Severně pod touto osadou rostou ojedinělé staré buky s dutinami. Zastoupení pozoruhodných stromů je však ve srovnání s jinými obcemi s podobnými přírodními podmínkami slabší.

Fauna

Ze savců se kromě běžných druhů (srnec, liška, prase divoké, jezevec, ježek, přímo v obci kuna skalní, aj.) v okolních lesích pravidelně vyskytuje jelen. V 90. letech se v okolí Makyty (Uherská a Slovačice) často vyskytoval medvěd, který zavítal i do okolí Zděchova. Rovněž rys se v okolí obce občas objeví, pravidelný výskyt má však až v okolí Makyty a Kychové. Ze vzácnějších drobných savců byli zjištěni rejsec černý (Skřípov, Mísné), rejsek horský (Matúšky), dále hrabošík podzemní a hraboš mokřadní. Z netopýrů byl zjištěn výskyt netopýra velkého.

Z ptáků se vyskytuje kolem 85 druhů, z toho asi 72 pravidelněji hnízdí. Dle sdělení místního starousedlíka ještě ve 40. až 50. letech hnízdil dudek chocholatý v dutinách starých buků pod osadou Hajdovy paseky, v té době se tam také extenzivně páslo více kusů dobytka. U Šerklavy byly nalezeny vývržky vzácné sovičky sýce rousného. V okolních smrkových lesích ojediněle hnízdí ořešník kropenatý, řídce hnízdí kos horský a v odlehlejších místech se ještě vzácně vyskytuje jeřábek lesní. Ve smrkovém lesíku u koupaliště v posledních desetiletích pravidelně hnízdí malá kolonie drozda kvíčaly. Ze vzácnějších ptáků zemědělské krajiny se vyskytují chřástal polní (celkem 2 až 5 volajících samečků, zejména louky v okolí Hajdových pasek, dále na pastvině Matúšky a na loukách za koupalištěm), žluna zelená (na starých lípách hnízdí celkem 2 až 3 páry, z toho 1 pár U Hrbáčků v Uherské), bramborníček černohlavý (ojediněle byl zjištěn na pastvině Matúšky), bramborníček hnědý (větší louky, celkem asi 3 páry, pod Radošovem, Mísné, za koupalištěm). Z dalších vzácnějších druhů se vyskytují cvrčilka říční (samečci zpívají v porostech olší v Mísné, Skřípově a na Matúškách, někdy pod Hajdovými pasekami, celkem 3 až 4 páry), cvrčilka zelená (1 pár pod Radošovem), skorec vodní (na větších potocích hnízdí 1 až 3 páry), konipas horský (2 až 4 páry), rehek zahradní (v zahradách hnízdí 3 až 4 páry, z toho jeden je vždy na Hajdových pasekách), v centru obce na vzrostlých lípách pravidelně hnízdí 1 pár sedmihláska hajního.

Z plazů se vyskytují běžné druhy (užovka obojková, slepýš křehký, ještěrka živorodá aj.), ojediněle ještě zmije obecná.

Z obojživelníků se vyskytují skokan hnědý, ropucha obecná, kuňka žlutobřichá, mlok skvrnitý a čolci.

Z bezobratlých živočichů lze na kvetoucích loukách vzácněji zastihnout otakárka fenyklového, na květnatých loukách a pastvinách lze spatřit řadu dalších druhů motýlů (okáče, perleťovce aj.), nejvíce na jalovcových pastvinách s pestrou květenou (Matúšky, severně od obce, U Hrbáčků aj.).

Geologie, geomorfologie

Z dalších hodnotných míst to jsou drobné pískovcové skalní výchozy jihovýchodně a jižně nad Hajdovými pasekami. Geomorfologicky je velmi zajímavý osamocený velký balvan, který se nachází téměř u vrcholové turistické cesty, asi 0,5 km východně od Šerklavy.

Chráněné lokality

Celý katastr leží v CHKO Beskydy. Na území obce není dosud vyhlášeno žádné maloplošné zvláště chráněné území. Vzhledem ke svým botanickým hodnotám mají na ZCHÚ parametry např. mokřadní květnatá louka s bohatým výskytem orchidejí na severovýchodním okraji katastru v Uherské - Slovačici, dále jalovcová pastvina U Hrbáčků v Uherské, pastvina Matúšky, hodnotné jsou bývalé pastviny na svazích severně a jižně nad obcí a na Hajdových pasekách, pozoruhodná je i olšina v Mísném spolu s přírodně zachovalým korytem toku.

Zvětšit  Zvětšit  Zvětšit